Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Voorschoten

Voor jezelf, Voor elkaar

Voorschoten staat er niet goed voor. Vorige gemeentebesturen hebben de spaarpotten leeggemaakt en het geld over de balk gesmeten. De provincie greep in en het gevolg was een rigoureuze bezuiniging op vrijwel elke voorziening die er is in Voorschoten.

De SP maakt andere keuzes. Natuurlijk moeten de problemen van Voorschoten worden opgelost. Wij doen dat zonder het zwembad te sluiten, zonder pijnlijke zorgbezuinigingen en zonder het verenigingsleven kapot te maken. Wij kiezen voor een solide begroting met een sociaal hart. 

Voorschoten is een welvarend dorp, maar ook in Voorschoten komt armoede voor. Voorschoten is ook een vergrijzend dorp, waar steeds meer mensen een beroep doen op zorgvoorzieningen. Daarom is voor de SP solidariteit een kernbegrip. Solidariteit met mensen die het wat minder hebben, zodat kinderen in arme gezinnen ook mee kunnen doen. Solidariteit in de vorm van goede zorgvoorzieningen voor iedereen. En solidariteit in de vorm van een goed huisvestingsbeleid, zodat er niet alleen maar dure koophuizen worden gebouwd in Voorschoten.
Dat kan best. Maar je moet het wel willen.

De SP wil ook dat eindelijk boven tafel komt waar al het geld is gebleven. Tussen 2010 en 2014 is er € 75 miljoen te veel uitgegeven en nog steeds kan niet goed worden uitgelegd waar een deel van dat geld naartoe is gegaan. De SP wil een raadsenquête naar de verdwenen miljoenen organiseren. Het is tijd om af te rekenen met de fouten uit het verleden.

Dat kunt u ook doen tijdens de verkiezingen. Door niet meer te stemmen op VVD, 
ONS Voorschoten (inclusief D66), CDA geeft u een duidelijk signaal af. Een signaal dat u er genoeg van heeft. Dat het afgelopen moet zijn met het Voorschotense wanbeleid. Dat het tijd is voor een frisse wind, een nieuw geluid.

Lijsttrekker: Erik Maassen

Erik woont acht jaar in Voorschoten, is getrouwd en heeft 2 dochters. Erik is de afgelopen vier jaar raadslid en fractievoorzitter geweest van de afdeling Voorschoten. 

Opnieuw is hij bereid om lijsttrekker te worden van de SP Voorschoten. Er is een hoop werk aan de winkel in de gemeente Voorschoten. Erik speelt ijshockey en werkt als beleidsmedewerker bij de Woonbond.

1. Erik Maassen

Fractievoorzitter en gemeenteraadslid / Lijsttrekker

Meer informatie

2. Elzelien van der Starre

Commissielid Wonen Ruimte Groen en Burger en Bestuur

Meer informatie

3. Richard Pauwels

Commissielid Mens en Samenleving

Meer informatie

4. Judith Thomas

Meer informatie

5. Conny du Pré- Van Beek

Meer informatie

6. Wim Smit

Raadsenquete

Onderzoek naar verdwenen miljoenen van Voorschoten. Tussen 2010 en 2014 is er € 75 miljoen te veel uitgegeven door de gemeente. In deze periode zat de SP nog niet in de raad. De SP wil dat eindelijk boven tafel komt waar al het geld is gebleven. De SP kiest ervoor om de problemen van Voorschoten op een sociale manier op te lossen. Wij doen dat zonder het zwembad te sluiten, zonder pijnlijke zorgbezuinigingen en zonder het verenigingsleven kapot te maken. Wij kiezen voor een solide begroting met een groot hart.

 

Betaalbare Woningen

In Voorschoten is een nijpend tekort aan sociale woningen. Er komt een stop op verkoop en liberalisatie hiervan. Wij willen de sociale voorraad uitbreiden, niet verkleinen. De SP wil meer bouwprojecten. Hierbij moet minimaal 30% sociale huur zijn. De woonlasten van huurders in Voorschoten zijn bijna de hoogste van Nederland. Wij maken afspraken met huurders en corporaties om dit aan te pakken. De SP zet ook in op betaalbaar wonen voor middeninkomens. De gemeente gaat monitoren of er wel voldoende aanbod voor middeninkomens is, zowel in koop als huur. Dit wordt in de prestatieafspraken opgenomen.

 

Goede zorg

Kwaliteit in de zorg is leidend, geen aanbestedingen meer. De SP wil betere samenwerking tussen formele en informele zorg, mantelzorgers en vrijwilligers. Hierbij dient de gemeente een zeer actieve rol te spelen.

Bestuurlijke samenwerking

Samenwerking met Leiden, niet met Wassenaar. De SP wil vergaande samenwerking in de Leidse regio met behoud van zelfstandigheid. Fors bezuinigen door veel taken in de regio onder te brengen. Stoppen met ambtelijke samenwerking Werkorganisatie Duivenvoorde, als werken in de Leidse regio meer voordelen biedt.

Veiligheid in verkeer

Veilig oversteken. Een onderzoek van de SP naar onveilige verkeerssituaties leidde tot heel veel reacties. Vooral fietsers en voetgangers voelen zich vaak onveilig in het verkeer. Wij willen dat de gemeente een uitgebreider onderzoek houdt. Speciale aandacht hebben wij voor het oversteken bij scholen en het oversteken van de doorgaande Traverse.

Verkiezingsprogramma SP Voorschoten

Het verkiezings programma is ook te downloaden als pdf:

Verkiezingsprogramma 2018.pdf

Inhoud

Inleiding

Hoofdstuk 1 Bestuur
1.1 Betere democratie
1.2 Bestuurlijke toekomst

Hoofdstuk 2 Zorg
2.1 Recht op zorg voor iedereen
1 In een zorginstelling horen geen topsalarissen en dure
vertrekbonussen
2. De schaal van de buurt
3 Goede tarieven voor goed werk
4 Tegemoetkoming voor hoge zorgkosten

Hoofdstuk 3 Sociaal beleid
3.1 Mensen begeleiden naar werk
3.2 Armoede bestaat ook in Voorschoten

Hoofdstuk 4 Welzijn, cultuur en sport
4.1 Sport
4.2 Cultuur

Hoofdstuk 5 Veiligheid en verkeer
5.1 Veiligheid
5.2 Verkeer

Hoofdstuk 6 Natuur en milieu

Hoofdstuk 7 Wonen
7.1 Betaalbaar wonen
7.2 Goede en duurzame huizen

Inleiding

Voorschoten staat er niet goed voor. Vorige gemeentebesturen hebben de spaarpotten leeggemaakt en het geld over de balk gesmeten. De provincie greep in en het gevolg was een rigoureuze bezuiniging op vrijwel elke voorziening die er is in Voorschoten.

De SP maakt andere keuzes. Natuurlijk moeten de problemen van Voorschoten worden opgelost. Wij doen dat zonder het zwembad te sluiten, zonder pijnlijke zorgbezuinigingen en zonder het verenigingsleven kapot te maken. Wij kiezen voor een solide begroting met een sociaal hart.

Voorschoten is een welvarend dorp, maar ook in Voorschoten komt armoede voor. Voorschoten is ook een vergrijzend dorp, waar steeds meer mensen een beroep doen op zorgvoorzieningen. Daarom is voor de SP solidariteit een kernbegrip. Solidariteit met mensen die het wat minder hebben, zodat kinderen in arme gezinnen ook mee kunnen doen. Solidariteit in de vorm van goede zorgvoorzieningen voor iedereen. En solidariteit in de vorm van een goed huisvestingsbeleid, zodat er niet alleen maar dure koophuizen worden gebouwd in Voorschoten.
Dat kan best. Maar je moet het wel willen.

De SP wil ook dat eindelijk boven tafel komt waar al het geld is gebleven. Tussen 2010 en 2014 is er € 75 miljoen te veel uitgegeven en nog steeds kan niet goed worden uitgelegd waar een deel van dat geld naartoe is gegaan. De SP wil een raadsenquête naar de verdwenen miljoenen organiseren. Het is tijd om af te rekenen met de fouten uit het verleden.

Dat kunt u ook doen tijdens de verkiezingen. Door niet meer te stemmen op VVD, ONS Voorschoten (inclusief D66), CDA geeft u een duidelijk signaal af. Een signaal dat u er genoeg van heeft. Dat het afgelopen moet zijn met het Voorschotense wanbeleid. Dat het tijd is voor een frisse wind, een nieuw geluid.

Hoofdstuk 1 Bestuur

1.1 Betere democratie
De SP zet zich in voor een betere uitvoering van de democratie. Voorschoten kent veel actieve inwoners, maar die hebben het vaak niet gemakkelijk als zij met hun voorstellen naar de politiek komen. Vaak worden zij gezien als lastposten. En als het na veel doorzetten lukt om iets gedaan te krijgen, is het nog maar de vraag of de gedane toezeggingen ook worden uitgevoerd. De bewoners van de Vlietwijk, rondom de Van der Waalslaan, de Nassauwijk, de Dobbewijk en de buurt rondom station Voorschoten hebben hier de afgelopen vier jaar geen goede ervaringen mee opgedaan.

Daarom wil de SP buurtrechten vastleggen. Meer dan 100 gemeenten in Nederland doen dit al. Dit hebben zij gedaan met behulp van het Landelijke Samenwerkingsverband Actieve Bewoners (hierna het LSA) www.lsabewoners.nl. Op de website van het LSA staan handvatten hoe de buurtrechten verder kunnen helpen bij het opzetten van burgerinitiatieven. Deze buurtrechten moeten er voor zorgen dat bewoners (groepen) in staat zijn een actieve rol te spelen. Hierbij hoort een open overheid die transparant is over plannen en budgetten, zodat buurtgroepen weten waar ze aan toe zijn. Buurtrechten passen ook bij de huidige situatie in Voorschoten: de gemeente geeft bewoners de kans om taken op te pakken die de overheid niet meer (volledig) wil of kan uitvoeren.

De SP pleit voor het invoeren van vier buurtrechten:

Recht op gebouwen en publieke ruimtes:
Actieve bewoners (groepen) krijgen het recht om gebouwen en publieke ruimtes, zoals parken, te gebruiken, te beheren en over te nemen. Juist die plekken die belangrijk zijn voor de buurt moeten bewaard blijven voor de buurt.

Recht om uit te dagen:
Actieve bewoners (groepen) krijgen het recht om lokale dienstverlening vorm te geven en uit te voeren. Bewoners weten zelf het beste wat er lokaal nodig is, dus zouden tenminste zeggenschap moeten hebben over hoe die diensten eruit zien. Daarnaast kunnen actieve bewoners diensten zelf nog veel beter uitvoeren en dan moet het inkoopbeleid het mogelijk maken dat zij hier de contracten voor krijgen.

Recht op buurtplanning:
Actieve bewonersgroepen krijgen het recht om het voortouw te nemen in de inrichting van hun eigen wijk, buurt, straten en pleinen.

Open overheid:
De informatievoorziening over bestedingen, budgetten, geplande ontwikkelingen en (aflopende) termijnen wordt zo ingericht dat buurtbewoners op tijd op de hoogte zijn en snappen wat er gezegd wordt, zodat ze volwaardige partners kunnen zijn. Daarnaast beslissen bewoners ook mee over zaken die hun buurt aangaan. Bijvoorbeeld door een buurtbegroting.

1.2 Bestuurlijke toekomst
De SP kiest niet voor een fusie met Wassenaar. Wij zetten in op de Leidse regio. Niet om een grote herindeling te realiseren, maar juist om dit te voorkomen. De reden is omdat Wassenaar en Voorschoten in verschillende regio’s liggen. Voorschoten ligt in de regio Hollands Midden en Wassenaar in regio Haaglanden. Dit is vastgelegd in de wet, ‘dus even de samenwerking opzeggen’ is heel moeilijk en gaat heel veel geld kosten. Wij hebben het dan bijvoorbeeld in Voorschoten over de Veiligheidsregio Hollands Midden, hier valt de brandweer en ambulancedienst onder, Wassenaar valt onder Haaglanden, het wordt dan onduidelijk wie er moet komen als er brand is. Een zelfstandig Voorschoten is alleen mogelijk in een regio met intensieve samenwerking door zelfstandige gemeenten. In die regio moeten harde afspraken worden gemaakt over het behoud van voorzieningen en groene ruimte. Wij willen geen woonwijk zijn van Leiden, maar een zelfstandig dorp met een eigen zwembad, bibliotheek en sportcomplexen. Voorschoten is een groen dorp, en dat moet het blijven.

De afgelopen jaren hebben de partijen VVD, ONS Voorschoten (inclusief D66) en CDA die Voorschoten bestuurden er een zooitje van gemaakt. Geld is over de balk gesmeten door wethouders en de rechtse coalitie. De SP kiest voor een duurzame gezonde gemeente met gezonde financiën. Wij willen geen incidentenpolitiek, maar een veilige betrouwbare koers. Wij stoppen met de vele voordelen die ondernemers krijgen toegestopt door de gemeente, zoals het stelselmatig ontzien bij belastingverhogingen. Bijvoorbeeld bij de OZB betalen ondernemers in Voorschoten maar 7%, terwijl in omliggende gemeenten de OZB vele malen hoger is voor ondernemers. Iedereen moet op een eerlijke manier meebetalen aan de voorzieningen in het dorp. Door intensieve samenwerking in de Leidse regio kunnen wij snijden in de kosten van het ambtenarenapparaat. Wij stoppen met de Werkorganisatie Duivenvoorde, omdat deze samenwerking te weinig voordelen biedt.

SPEERPUNTEN
• Geen fusie met Wassenaar.
• Vergaande samenwerking in de Leidse regio met behoud van zelfstandigheid. Fors bezuinigen door veel taken in de regio onder te brengen.
• Samenwerking in de Leise regio moet een werkbare en eerlijke structuur hebben. Geen Holland-Rijnland model, maar democratisch en transparant.
• Stoppen met ambtelijke samenwerking Werkorganisatie Duivenvoorde, als werken in de Leidse regio meer voordelen biedt.

Hoofdstuk 2 Zorg

2.1 Recht op zorg voor iedereen
Als mensen zorg en/of voorzieningen nodig hebben, moet daarin kunnen worden voorzien. Wij pleiten daarom voor een recht op zorg. Wij pleiten voor een lokale zorgverzekering, in ieder geval voor de laagste inkomens, zonder eigen risico die voor iedereen toegankelijk is. Wij voeren een gemeentelijk basispakket in voor thuiszorg, dagbesteding en ondersteuning voor mantelzorg (respijtzorg = is zorg zoals bijvoorbeeld Het logeerhuis waar kinderen met autisme of een lichamelijke handicap een weekend kunnen slapen, zodat de ouders even op adem kunnen komen en de zorg van de kinderen even uit handen wordt genomen). De (jeugd)zorg die nodig is, wordt ingekocht op basis van samenwerking en niet op basis van concurrentie. Wij gaan in zee met aanbieders zonder winstoogmerk. Wij willen de zorg inkopen op regionaal niveau.

1 In een zorginstelling horen geen topsalarissen en dure vertrekbonussen.
De Wet normering topinkomens (WNT) moet dit landelijk regelen, maar kent voor zittende bestuurders nog een overgangstermijn. De SP pleit ervoor dat Voorschoten geen zorg afneemt van organisaties waar bestuurders meer verdienen dan een wethouder. Dit nemen wij op in de aanbestedingsvoorwaarden. Wij oormerken onze zorggelden. Als er aan het eind van het jaar meer is begroot dan uitgegeven, blijft het geld binnen de WMO en beschikbaar voor zorg. Geld dat de gemeente ontvangt voor zorg, wordt op deze manier voor zorg gebruikt, niet om de tekorten in de gemeentebegroting te dekken.

2. De schaal van de buurt
Wij geloven in kleinschalige zorgvoorzieningen in het dorp in plaats van grote instellingen. Voorzieningen in de buurt zijn het fundament van Voorschoten. Investeren in lokale zorgorganisaties in wijken, buurthuizen, maatschappelijk werk en jongerenwerk voorkomt eenzaamheid en zwaardere zorg. Het bestrijden van eenzaamheid is een preventie-taak waar gemeenten toe verplicht zijn volgens de Wet publieke gezondheid. De SP blijft zich inzetten voor het behoud van een huisartsenpost in Voorschoten. Mensen moeten ook buiten kantooruren en in het weekend in het dorp terecht kunnen bij een huisarts en hiervoor niet naar Leiden of Den Haag moeten reizen met het openbaar vervoer of taxi.

3 Goede tarieven voor goed werk
Tarieven voor zorg moeten vastgesteld worden op basis van een goede kwaliteit van zorg en niet voor de laagste prijs. De zorg is immers geen markt. Goede basistarieven voorkomen faillissementen en gedwongen ontslagen. Wij pleiten ervoor dat ervaren beroepskrachten, zoals bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige, de indicatie stelt. Zij hebben alle kennis en kunde in huis om te beoordelen welke zorg en/of voorzieningen nodig zijn. Voorkomen moet worden dat dure externe bureaus of gemeenteambtenaren, die niet medisch zijn opgeleid, beslissen welke zorg nodig is.

4 Tegemoetkoming voor hoge zorgkosten
Tachtig procent van de mensen die gebruik maken van de WMO heeft een laag inkomen. Steeds vaker zien wij dat mensen afzien van (een deel van de) zorg of van andere noodzakelijke voorzieningen, simpelweg omdat ze dit niet meer kunnen betalen. Gemeenten zijn verantwoordelijk gemaakt om mensen met hoge zorgkosten financieel te compenseren (nadat de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten per 2015 is geschrapt). Het vorige gemeentebestuur heeft al geprobeerd om op deze compensatie te bezuinigen. De SP wil dit geld oormerken, zodat het zeker terecht komt bij mensen met hoge zorgkosten.

SPEERPUNTEN
• Kwaliteit in de zorg is leidend. Wij houden de zorg in eigen hand en gaan niet verplicht aanbesteden op de vrije markt.
• Het recht op zorg blijft behouden.
• Zorggeld wordt besteed aan zorg. Het wordt geoormerkt, zodat het niet op de grote hoop van het gemeente-budget verdwijnt.
• Geïndiceerde zorg wordt altijd uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven. Dit geldt ook voor geïndiceerde hulp zoals dagbesteding en ondersteunende begeleiding.
• Ervaren beroepskrachten met een medische opleiding stellen de indicaties.
• Er komt een huisartsenpost in Voorschoten.
• Goede samenwerking tussen maatschappelijk werk, jongerenwerk, MEE, CJG en wijkagenten vindt plaats in het Sociaal Wijkteam. De gemeente zorgt ervoor dat dit wijkteam optimaal kan functioneren. Professionals worden in staat gesteld om zich te concentreren op het leveren van zorg, door werkdruk en caseload beperkt te houden.
• Eigen regie hoort bij de zorgvrager. Wij organiseren betere samenwerking tussen formele en informele zorg, mantelzorgers en vrijwilligers worden betrokken bij het maken van zorgplannen en -afspraken. De gemeente biedt heel actief cliëntondersteuning aan.
• Mantelzorgers worden niet ingezet als vervanging voor reguliere zorg. De rek is er uit!
Zij worden waar nodig ondersteund en krijgen vanuit de gemeente waardering voor het werk dat zij doen. Wij pleiten voor een serieus mantelzorgsteunpunt in Voorschoten. Hier kunnen mantelzorgers advies en ondersteuning krijgen, maar ook respijtzorg voor als het thuis even niet meer gaat.
• Geen bezuiniging op de compensatieregeling voor hoge zorgkosten.

Hoofdstuk 3 Sociaal Beleid

3.1 Mensen begeleiden naar werk
Wij begeleiden zo veel mogelijk mensen naar een baan en de gemeente doet haar best om nieuw werk te creëren, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij lokale initiateven of deze te ondersteunen. De SP wil dat arbeidsgehandicapten op een goede manier aan een baan worden geholpen. Daarom neemt de gemeente zelf ook arbeidsgehandicapten in dienst (via Werk Organisatie Duivenvoorde) en creëert voldoende beschutte werkplekken. De sociale werk-voorziening willen wij behouden. Die kan tevens dienst doen als leer-werkplaats en om mensen met een arbeidsbeperking te bemiddelen naar werk bij een reguliere werkgever (‘garantiebanen’). De gemeente volgt daarbij de landelijke cao sociale werkvoorziening.

Een grote zorg zijn kwetsbare jongeren. Vroegtijdig schoolverlaten blijven wij actief bestrijden, zodat de kansen op de arbeidsmarkt behouden blijven. Jongeren hebben een startkwalificatie nodig om aan een baan te komen, dit betekent een diploma op VMBO, HAVO of VWO niveau of 2 jaar MBO onderwijs. Jongeren zonder uitkering die niet werken of studeren, mogen niet buiten de boot vallen.

Uitkeringsgerechtigden mogen hun eigen re-integratietraject indienen. Reiskosten worden vergoed en kinderopvang voor sollicitatiegesprekken wordt mogelijk gemaakt voor werkloze minima. Waar voor mensen werk geen reële optie is, is naar onze mening altijd een andere vorm van participatie mogelijk. Dat kan door deel te nemen aan activiteiten en vrijwilliger te zijn bij activiteiten. Wij helpen mensen hun weg naar activiteiten te vinden. Maatschappelijke participatie is geen loonarbeid en moet dit ook niet verdringen. Wij willen geen gedwongen tewerkstelling of verplichte tegenprestatie voor bijstandsgerechtigden en geen zinloze re-integratietrajecten. Er wordt niet gewerkt onder het minimumloon en er worden geen bestaande banen verdrongen door werk met behoud van uitkering.

Voorschoten stopt met Flextensie, waar mensen werken met behoud van uitkering en de gemeente het loon ontvangt. Flextensie is het inzetten van mensen met een bijstandsuitkering voor “klusjes” bijvoorbeeld een dag helpen in de bouw, maar hier geen volledig loon voor krijgen. De gemeente “betaalt” de bijstandsgerechtigde het “loon” dat hij/zij mag bijverdienen, de rest houdt de gemeente zelf.

3.2 Armoede bestaat ook in Voorschoten
Zolang de uitkeringen niet structureel zijn verhoogd, biedt de bijzondere bijstand hulp. Wij verhogen de grens voor de toegang tot de bijzondere bijstand op 120 procent van het minimumloon. De SP wil een adequaat pakket voor de bijzondere bijstand dat maatwerk biedt en een vergoeding is voor bijzondere kosten. Geld dat gemeenten voor het bestrijden van armoede krijgen (bijvoorbeeld het extra geld dat sinds 2017 gegeven wordt om armoede bij kinderen te bestrijden de zogenoemde Kleinsma-gelden) moet ook daadwerkelijk daaraan worden uitgegeven. Tot nu toe heeft de gemeente Voorschoten dit geld gebruikt om de eigen financiële gaten te dichten. Daarom wil de SP deze Kleinsma-gelden oormerken, zodat het ook werkelijk voor armoedebestrijding gebruikt gaat worden. De gemeente Voorschoten heeft mogelijkheden om armoede binnen de gemeente te bestrijden en de SP wil dat deze maximaal worden ingezet.

Schuldhulpverlening moet zoveel mogelijk mensen met schulden bereiken en een weg naar een nieuwe toekomst wijzen. Goede schuldhulpverlening is volgens de SP laagdrempelig, toegankelijk voor iedereen met schuld-problemen, zonder wachtlijsten, en vooral met aandacht voor het voorkomen van schulden. Er wordt maximaal ingezet op armoedebeleid voor minima, zoals gratis sport en cultuur, een gratis ID-kaart, kostenvergoeding voor scholieren, een gratis bezoek aan de dierenarts en/of een bijdrage aan kinderopvangkosten. Bijkomende kosten als sportkleding en schoeisel moeten extra worden vergoed, omdat de ervaring leert dat deze bijkomende kosten de grootste belemmering vormen voor actieve deelname aan verenigingen. Natuurlijk ondersteunen wij de voedselbank waar nodig, maar ons uitgangspunt is dat de voedselbank overbodig moet worden gemaakt door een goed minimabeleid.

Veel mensen die daar recht op hebben kunnen de weg naar de toeslagen niet vinden. Daarom komt er één digitaal loket voor toeslagen en ondersteuning. Stichting Kwadraat heeft op dinsdagmorgen in de bibliotheek Voorschoten van 10.00 uur tot 12.00 uur de Formulierenbrigade ingesteld. Hier kunnen mensen hulp krijgen bij het invullen van formulieren van bijvoorbeeld, huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget, en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Gemeente Voorschoten heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om het niet-gebruik van regelingen tegen te gaan met goede voorlichting. De SP pleit voor eenvoudige aanvraagprocedures, ook via internet en het voorkomen dat mensen kosten moeten voorschieten.

Het kindpakket voor kinderen die in armoede opgroeien moet maximaal zijn, met onder andere kleding, voedsel, studiebegeleiding, sport, verjaardag en cultuur. In overleg met de scholen onderzoeken wij de mogelijkheid om schoolzwemmen en muziekles, waar kinderen kennis kunnen maken met muziekinstrumenten, opnieuw in te voeren.

SPEERPUNTEN
• Eerlijk werk voor eerlijk loon: mensen worden niet verplicht onder het minimumloon te werken. De gemeente stopt met ‘flextensie’.
• Het sociaal raadswerk blijft bestaan en wordt indien nodig uitgebreid.
• Iedereen moet een kans krijgen om te werken naar vermogen, voor zover er mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt.
• Re-integratie dient gericht te zijn op duurzame uitstroom middels passend werk.
• Vrijwilligerswerk mag niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.
• Iedereen doet mee
• Gemeente Voorschoten verbetert het minimabeleid: voor gezinnen met een kleine beurs om ondanks financiële problemen deel van de samenleving uit te kunnen maken. Hieruit kan een bijdrage voor sport of culturele activiteiten worden aangevraagd. Dit beleid wordt uitgebreid tot 120 procent van het sociaal minimum.
• Armoedegeld wordt ingezet om armoede te bestrijden, niet om het gat in de begroting te dichten.
• Kinderarmoede wordt met volle kracht aangepakt en bestreden.
• Er heerst veel stille armoede onder ZZP-ers en kleine zelfstandigen. Zij vallen buiten alle statistieken en vaak buiten de regelingen. Het armoedebeleid wordt voor deze groepen ook toegankelijk.

Hoofdstuk 4 Welzijn Cultuur en Sport

4.1 Sport
Sporten is niet alleen gezond, maar draagt ook bij aan een samenleving met meer verbondenheid en cohesie en minder sociale uitsluiting. Wij zetten daarom volop in op breedtesport. Jongeren, volwassenen en mensen met een beperking krijgen alle mogelijkheden om deel te nemen aan sport. Daarom kiest de SP ervoor om zwembad Het Wedde open te houden. In samenwerking met de atletiektak van Voorschoten ’97 gaat de gemeente Voorschoten werken aan een nieuwe atletiekbaan, die ook volop voor schoolsport kan worden ingezet. Er wordt in nieuwe planontwikkelingsgebieden rekening gehouden met voldoende groen, sport en speelmogelijkheden. Kinderen moeten voldoende ruimte hebben om buiten te spelen.

Daarom willen wij dat drie procent van de openbare ruimte in een woonwijk uit buitenspeelruimte bestaat. Vlietwijk is nu de wijk met de minste speelruimte. In samenwerking met de bewoners zorgen wij ervoor dat ook hier genoeg speelruimte voor kinderen is.

Sport en bewegen horen een vanzelfsprekend onderdeel van een schooldag te zijn. De gemeente Voorschoten ondersteunt scholen die minimaal drie uur bewegingsonderwijs organiseren, gegeven door een vakdocent. Scholen die hier niet aan voldoen, wordt geadviseerd om ook met deze norm te gaan werken. Daarnaast stimuleren wij scholen om aandacht te besteden aan gezonde voeding en meer bewegen, bijvoorbeeld door bewegend leren aan te bieden en/of mee te doen aan The Daily Mile.

Geen kind hoort de basisschool te verlaten zonder zwemdiploma. Zoveel mogelijk kinderen horen het zwemdiploma-ABC te halen om ook veilig in open water te kunnen zwemmen. Wij zetten weer stappen in de richting van het her-invoeren van schoolzwemmen voor ieder kind. Dit helpt ook om het zwembad beter te gebruiken.

Wij gaan niet bezuinigen op de jeugdledensubsidies van sportclubs. Wel bekijken wij in overleg met de verenigingen hoe wij deze subsidies het meest effectief kunnen inzetten. Wij bieden ondersteuning aan verenigingen bij het werven van vrijwilligers en bij het uitvoeren van hun maatschappelijke taak. Wij doen ons voordeel met het vele werk dat MHC Forescate op dit vlak al heeft gedaan. MHC Forescate stelt hun clubhuis ter beschikking voor andere maatschappelijke taken, zoals een bestuursvergadering van een vereniging, zodat het clubhuis optimaal gebruikt kan worden.

4.2 Cultuur
De enorme bezuinigingen die Voorschoten de komende jaren moet doorvoeren komen, als het aan de SP ligt, niet terecht bij cultuur. Voorschoten heeft al een erg karig budget als het om cultuur gaat, vergeleken bij andere vergelijkbare gemeenten (dit is naar voren gekomen naar aanleiding van de begrotingsscan die provincie Zuid-Holland heeft laten maken op verzoek van gemeente Voorschoten) minder kan echt niet. De SP is niet bij voorbaat voorstander van een nieuwe multifunctionele culturele accommodatie. Als dit nieuwe pand commercieel geëxploiteerd gaat worden, mag dit in ieder geval niet leiden tot hogere kosten voor de leden van de bibliotheek of de stijging van de prijzen van het filmtheater. Zo zorgen wij dat de bibliotheek en filmtheater ook voor mensen met lagere inkomens toegankelijk blijven.

SPEERPUNTEN
• Buurthuizen blijven open.
• Geen bezuiniging op de bibliotheek.
• Zwembad het Wedde moet open blijven.
• De bouw van een multifunctionele culturele accommodatie (waar de bibliotheek en het cultureel centrum in te-recht komen) gaat alleen door als dit niet leidt tot hogere kosten in het gebruik voor de inwoners.
• Verenigingen worden ondersteund in hun vrijwilligersbeleid, zoals bij de werving en training van vrijwilligers.
• Samen met Voorschoten ’97 werkt gemeente Voorschoten aan een nieuwe atletiekbaan.
• Bewegen is goed voor iedereen. De gemeente Voorschoten moet daarom extra aandacht hebben voor groepen mensen voor wie sporten en bewegen niet vanzelfsprekend is. Wij organiseren in regioverband dat er ambulante sportmedewerkers worden ingezet.
• Wij kijken samen met verenigingen kritisch naar hun subsidies, maar uitgangspunt is dat verenigingen een belangrijke rol in de samenleving spelen, die door de gemeente Voorschoten moeten worden ondersteund.
• De subsidie voor cultuureducatie wordt verbeterd, zodat zaken zoals muzieklessen weer voor alle gezinnen betaalbaar zijn. Wij onderzoeken of wij dit in regioverband kunnen regelen. Cultuurorganisatie B+C werkt immers ook in de regio.
• Jongeren die initiatieven ontplooien op het gebied van ongeorganiseerde plein/wijk sporten moeten ondersteund worden.
• Ondersteuning kinderen in minimagezinnen door het lidmaatschap van sportverenigingen te (blijven) betalen.

Hoofdstuk 5 Veiligheid en Verkeer

5.1 Veiligheid
Voorschoten is een dorp waar het prettig wonen is. Dat willen wij zo houden. Prettig wonen betekent ook veilig wonen. Daarom zet de SP in op een preventief veiligheidsbeleid, waar voorkoming van inbraken een belangrijk onderdeel van moet zijn. Dit betekent zichtbare aanwezigheid van agenten en BOA’s, maar ook bijvoorbeeld goed werkende straatverlichting en een verzorgde openbare ruimte.

Het is een feit dat er overlast is door hangjongeren, maar tegelijkertijd is het ook een feit dat er nauwelijks plekken zijn waar jongeren naar toe kunnen. De SP kiest voor het aanpakken van overlast en vandalisme, maar ook voor het creëren van plekken waar jongeren naar toe kunnen. Dit laatste doen wij in samenwerking met jongerenwerk en de sportclubs. Goedwillende jongeren mogen niet leiden onder het overlast gevende gedrag van andere jongeren.

5.2 Verkeer
Veiligheid betekent ook je veilig voelen in het verkeer. Een onderzoek van de SP naar onveilige verkeerssituaties leidde tot heel veel reacties. Vooral fietsers en voetgangers voelen zich niet overal in het verkeer veilig. De SP wil dat de gemeente zelf een uitgebreider onderzoek houdt om de problemen goed in kaart te brengen. Laat de bewoners aan het woord, zij hebben de meeste ervaring met gevaarlijke verkeerssituaties!

Speciale aandacht hebben wij voor het oversteken bij scholen en het oversteken van de doorgaande Traverse. Handhaving van de 30 kilometerzones in de wijken wordt effectiever gedaan, zodat meer automobilisten zich hieraan houden. Wij zoeken naar een effectieve oplossing om hardrijden op de Einsteinlaan aan te pakken. De Schoolstraat wordt fietsvrij. De huidige situatie zorgt voor teveel onduidelijkheid en onveilige situaties. Aanwijzen van de Schoolstraat als voetgangersgebied leidt tot een aantrekkelijker winkelgebied. Bij de toegang van het voetgangersgebied wordt de fietsenstalling verder uitgebreid.

SPEERPUNTEN
• Goede straatverlichting en onderhoud van de publieke ruimte zorgt voor een veilig gevoel. De gemeente Voorschoten gaat hier voor zorgen.
• Wijkagenten vervullen een belangrijke taak. Een vertrouwd gezicht van een toegankelijke wijkagent is onmisbaar voor het veiligheidsgevoel van veel bewoners.
• Voorkomen moet worden dat onze wijkagenten de tekorten in Den Haag of Leiden moeten opvullen.
• Meer politie nadrukkelijk op straat, bijvoorbeeld te voet en op de fiets.
• Meer aandacht voor verkeersveiligheid. Groot onderzoek naar onveilige plekken, zoals de oversteekplaats bij Hoogvliet, zodat deze snel kunnen worden aangepakt.
• Scholen moeten veilig en bereikbaar zijn.
• Overlast moet worden bestreden, maar de bestrijding moet niet ten koste gaan van de verkeerden. Al het gemeentelijk veiligheidsbeleid dat (deels) gericht is tegen overlast van jongeren, wordt opnieuw bekeken op effectiviteit en op de vraag of niet vooral goedwillende jongeren worden getroffen.
• De politie gaat actief de snelheid controleren in 30 kilometerzones, om de veiligheid van spelende kinderen te vergroten.
• Hardrijden op de Einsteinlaan wordt aangepakt.
• Wij houden een dorpsbreed onderzoek naar onveilige oversteekplaatsen onder andere bij scholen, sportverenigingen. De uitkomsten hiervan gebruiken wij om oversteken, met name voor kinderen, nog veiliger te maken.
• De Schoolstraat wordt fietsvrij.
• Wij kijken kritisch naar het parkeerbeleid in het dorpscentrum.

Hoofdstuk 6 Natuur en Milieu

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om natuur en milieu. De SP is erg enthousiast over initiatieven van inwoners op dit gebied. Die moet de gemeente zeker ondersteunen. Maar er is meer nodig. Individuele keuzes dragen maar op beperkte schaal bij aan het verminderen van CO2-uitstoot of grootschalige vervuiling. Daarvoor moeten er fundamenteel andere keuzes worden gemaakt in de productie. De overheid moet daarop aansturen bij het bedrijfsleven.

Daarnaast moet de overheid ook zelf het goede voorbeeld geven. Dat geldt dus ook voor de gemeente Voorschoten. Door de grotere schaal wegen de keuzes van de gemeente zwaarder dan van gezinnen. Daarom voeren wij een strenger beleid in voor het gebruik van gif in het groenbeheer en gaan wij actief aan de slag met het lokaal opwekken van duurzame energie. De straatverlichting vervangen wij versneld door LED-lampen en wij stimuleren het gebruik van de fiets door ambtenaren.

Veel huizen hebben een laag energielabel. Terwijl nieuwbouw vaak energieneutraal is, kan in oudere huizen nog veel verbeterd worden. Daarom zetten wij in de Leidse regio een uitgebreide en toegankelijke subsidieregeling op, om woningbezitters te stimuleren forse energieverbeteringen aan te brengen in hun woning.

SPEERPUNTEN
• Wij meten jaarlijks de luchtkwaliteit in de verschillende wijken. De uitkomsten bespreken wij met de inwoners.
• Alle gemeentelijke gebouwen worden geïnventariseerd op asbest. Vervolgens wordt het asbest dat acute risico's oplevert direct gesaneerd. Over de uitkomsten van de inventarisatie wordt open gecommuniceerd met de gebruikers, zodat er veilig en verantwoord met de situatie wordt omgegaan.
• Alle straatverlichting ouder dan 15 jaar wordt de komende vier jaar vervangen door LED-lampen of andere energiezuinige verlichting. Wij zoeken naar zuinige, innovatieve technieken die de veiligheid en zichtbaarheid verhogen.
• De gemeente bevordert initiatieven voor het lokaal opwekken van duurzame energie en geeft zelf het goede voorbeeld.
• Wij blijven erbij om geen chemische bestrijdingsmiddelen (zoals Round up) te gebruiken bij het bestrijden van onkruid.
• De gemeente gebruikt geen neonicotiniden, om voor bijen en hommels betere omstandigheden te creëren.  
• De gemeente vervult een voorbeeldfunctie. Wij stimuleren actief de komst met de fiets naar het werk van onze ambtenaren. Het wagenpark van de gemeente voldoet aan de hoogste milieunorm.
• Autogebruik binnen de bebouwde kom dringen wij terug. De fietsenstalling bij station Voorschoten wordt eindelijk uitgebreid en verbeterd. Wij starten een onderzoek naar de mogelijkheid van betaald parkeren in het centrum.
• De vervuiler betaalt; als een bedrijf in Voorschoten grond heeft vervuild, dan zijn de kosten voor het saneren van de grond voor het bedrijf en niet voor de inwoners van Voorschoten.
• Er komt via de Leidse regio een uitgebreide en toegankelijke subsidieregeling voor het milieuvriendelijk maken van bestaande huizen door middel van isolatie en zonnepanelen.
• Wij stimuleren of faciliteren initiatieven van bewoners om de eigen leefomgeving te verbeteren. Dit bevordert de verbinding in de buurt en tussen diverse groepen.
• Bevordering van duurzaam ondernemen door gericht gemeentelijk inkoopbeleid en structurele steun aan het netwerk duurzaam ondernemen in Voorschoten.
• Om de geluidsoverlast van de A4 te beperken zet Voorschoten zich in voor het aanleggen van geluidsschermen bij de Vlietlanden.
• De kinderboerderij behoudt zijn subsidie.

Hoofdstuk 7 Wonen

7.1 Betaalbaar wonen
Voorschoten staat in de top 5 van gemeenten met hoogste huren in de sociale sector. De huurprijzen zijn de afgelopen jaren door het beleid van de rijksoverheid enorm gestegen. Ook is er een nijpend tekort aan sociale huurwoningen. Wij zetten ons ervoor in om dat tij te keren. In de prestatieafspraken met woningcorporaties en huurders gaat de gemeente zich inzetten voor meer aanbod van goedkope en betaalbare woningen. Er komt een stop op verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen, om de voorraad sociale huurwoningen niet nog verder te verkleinen. Huurders krijgen meer zeggenschap over hun woning.

Er zijn veel huurders die een te hoge huur betalen in verhouding tot het inkomen. Wij zorgen ervoor dat deze huishoudens huurkorting krijgen. Dit gebeurt bijvoorbeeld al in Utrecht en Amsterdam waar onze SP-wethouders op wonen dit hebben geregeld.

We beperken de woonlasten. In de prestatieafspraken wordt vastgelegd wat een aanvaardbare woonquote (is verhouding tussen inkomen en totale woonlasten, inclusief energiekosten) voor de laagste inkomens. Deze is in Voorschoten nu één van de hoogste in Nederland. De gemeente gaat toezien op naleving hiervan.

Huurwoningen worden energiezuiniger gemaakt. Juist de huurders met de laagste inkomens wonen in de slechtst geïsoleerde woningen en hebben daardoor de hoogste energiekosten. Het energiezuiniger maken van woningen gebeurt zonder huurverhoging.

7.2 Goede en duurzame huizen
De SP wil dat er altijd voldoende sociale woningbouw wordt opgenomen in elk nieuwbouwproject, zodat wij zorgen voor voldoende sociale woningen. Wij werken aan een juiste balans van verschillende soorten woningen in de buurten en wijken. Gemiddeld komt er bij nieuwbouwprojecten minimaal 30 procent sociale huur.

In Voorschoten zijn lange wachtlijsten om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen. Gemiddeld 6 jaar. Dat maakt het belangrijk om meer bij te bouwen. De SP wil meer nieuwbouwprojecten in Voorschoten, waarbij sociale huur, hogere huur (of betaalbare vrije huur) en betaalbare koopwoningen centraal staan. Wij stimuleren gemengde wijken. Wij doen dit niet door mensen uit te sluiten, maar door te stimuleren dat verschillende buurt-bewoners elkaar in de buurt kunnen ontmoeten.

SPEERPUNTEN
• Voldoende aanbod van betaalbare huurwoningen.
• Bij nieuwbouwprojecten gemiddeld minimaal 30 procent sociale huurwoningen.
• Stoppen met verkopen en liberaliseren van sociale huurwoningen. Wij willen de sociale voorraad uitbreiden, niet verkleinen.
• De woonlasten van huurders in Voorschoten zijn bijna de hoogste van Nederland. Wij maken afspraken met huurders en corporaties om dit aan te pakken.
• Huurwoningen worden energiezuiniger gemaakt zonder huurverhoging.
• Bewoners krijgen een doorslaggevende stem bij het besluit over sloopplannen.
• De SP zet ook in op betaalbaar wonen voor middeninkomens. De gemeente gaat monitoren of er wel voldoende aanbod voor middeninkomens is, zowel in koop als huur. Dit wordt in de prestatieafspraken opgenomen.
• Het Volkshuisvestingsfonds wordt weer in ere hersteld.
• Er is een tekort aan woonruimte voor jongeren. Ondanks beloftes is hier de afgelopen jaren niets aan gebeurd. Het Hofflandhuys wordt alsnog geschikt gemaakt voor jongerenhuisvesting en er wordt gezocht naar meer locaties.
• Kleinschalige, gevarieerde winkelcentra in woonwijken stimuleren, zeker als er veel ouderen wonen.
• De gemeente voert actief beleid om leegstand in winkelpanden te voorkomen en op te lossen.
• Behoud van panden met cultuurhistorische waarde.
• Meer groenvoorziening in Vlietwijk. In deze wijk is nu niet voldoende speelgelegenheid.
• Minimaal 3% speelruimte bij de aanleg van nieuwe woonwijken.

Doe mee


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website