h

Algemene beschouwingen: andere keuzes zijn mogelijk

10 november 2017

Algemene beschouwingen: andere keuzes zijn mogelijk

Foto: Lyonne Maassen

Tijdens de algemene beschouwingen ging fractievoorzitter Erik Maassen in op de voorgestelde bezuinigingen. Hij las een brief voor van 'Mevrouw T.' om te laten zien hoe lastig mensen met lagere inkomens het hebben om rond te komen, zeker als ze chronisch ziek zijn. Daarna lichtte hij de alternatieve begroting van de SP toe. Daarin laat de SP zien dat andere keuzes wel degelijk mogelijk zijn.

In het voorjaar ontving ik een brief van mevrouw T. Ze schreef mij het volgende:

“Ik schrok me naar, toen ik vorige week vrijdag (natuurlijk, weer vlak voor het weekend) bericht van de gemeente Voorschoten kreeg.
Waarover? 15 juni a.s. verloopt mijn invalidenparkeerkaart. Al 26 jaar heb ik MS en heb nog nooit hoeven betalen voor deze kaart. Wel steeds naar de GGD arts (Leiden)geweest. Voor verlenging wordt mij € 90,65 gevraagd.  Ik kan dat niet betalen.

Mijn inkomsten zijn AOW. Voor vervoer krijgen we ook al nauwelijks iets, ook niet naar de GGD arts. 4 uur huishoudelijke hulp teruggebracht naar 2,5 uur. Ik wacht nog op het besluit van mijn aanvraag kwijtschelding bij BSGR. De overheid denkt dat zij oudere - en invalide mensen beter langer thuis kunnen laten wonen. Maar het is niet alleen wonen, ook BLIJVEN. We kunnen met alleen AOW geen kant op. De gemeente Voorschoten verkwist miljoenen en draait het af op minima. Ik hou nu op met mopperen, want ik word er chagrijnig van.”

Helaas moest ik haar antwoorden dat het inderdaad zo was dat met ingang van 2017 moest worden betaald voor een invalidenparkeerkaart. Later kreeg ik opnieuw bericht van mevrouw T. Ze ging nu meer in op haar maandelijkse lasten:

“In de brief vertelde ik u ook over mijn aanvraag eind februari 2017 bij de BSGR voor kwijtschelding. Ook van hen ontving ik pas 9 september, dat de kwijtschelding is toegewezen. Waarom duurt het toch allemaal zo lang? Ik heb alleen die AOW. Na toezending aan de BSGR van de gevraagde bankafschriften van de laatste 2 maanden, konden ze zien; alleen ontvangst AOW en toeslag huur en zorg. Uitgaven aan o.a. huur, verzekeringen, CAK,  gas en licht, water, telefoon, Aldi, Hoogvliet, kleding bij YOUR LOOK FOR LESS. Of begint u al te lachen over deze schamele opsomming? Het mag. Ik ben trots op mezelf, dat ik het nog steeds kan redden zonder schulden. Vakantie? Slechts 1 week naar Lunteren.

Voor het eerst moet er nu, vanwege ontbreken van een invalidenparkeerkaart bij het ziekenhuis betaald worden voor het parkeren. Of moet ik  maar weer betalen aan de Regiotaxi, die mijn hele dag vertraagt en extra vermoeit?”

Voorzitter, wat moet ik mevrouw T. nu vertellen over de begroting die we vandaag bespreken? Hoe moet ik haar uitleggen dat er bezuinigd wordt op het hulpmiddelenbeleid, waardoor de kwaliteit van haar hulpmiddelen zal gaan afnemen? Hoe kan ik haar uitleggen dat er ook nog bezuinigd gaat worden op individueel WMO-vervoer? En hoe moet ik haar uitleggen dat het geld dat gemeentes krijgen om armoede aan te pakken door Voorschoten wordt gebruikt om het gat in de begroting te dichten?

Voorzitter, ik kan dat niet uitleggen.

Ik kan niet naar mevrouw T. toegaan en zeggen: “We hebben uw leven nog een stuk zwaarder gemaakt, maar gelukkig staan we niet langer onder provinciaal toezicht. De gemeente heeft in het verleden teveel schulden gemaakt, dus nu mag u schulden gaan maken.” Dat zou niemand in deze zaal tegen mevrouw T. willen zeggen. Maar als u voor deze begroting stemt, doet u dat toch.

En dan is mevrouw T. slechts 1 inwoner van Voorschoten. Instemmen met deze begroting gaat grote gevolgen hebben voor alle inwoners van Voorschoten. De lokale belastingen gaan omhoog, subsidies gaan op de schop voor zwembad, cultureel centrum, kinderboerderij, basisscholen, cultuurprijzen, leefbaarheid, verenigingen, culturele instellingen, adviesraden en duurzaamheidsinitiatieven. En dan was dit nog de korte samenvatting van de bezuinigingen. Vrijwel elke bijdrage van de gemeente aan een leefbaar dorp komt onder druk te staan. Maar er is wel geld voor nieuwe bankjes in de Schoolstraat. En iedereen moet meebetalen, behalve ondernemers. Dat zijn keuzes, die het college maakt in deze begroting. Die keuzes kunnen ook anders. Die keuzes maakt de SP in zijn amendement. De SP kiest ervoor om bedrijven ook hun deel te laten meebetalen aan het gezond maken van de gemeentefinanciën, zodat de inwoners minder hoeven bij te dragen. Dat we ondernemers niet het onderste uit de kan vragen, blijkt uit het feit dat de tarieven in buurgemeente Leiden nog steeds dubbel zo hoog zijn als dit wordt doorgevoerd. We kiezen ervoor om de toeristenbelasting iets verder te verhogen, en we zoeken uit of kostendekkende leges voor bedrijven en betaald parkeren in het centrum structureel meer inkomsten kunnen opleveren. De moties van die de SP met andere partijen indient hangen dus samen met het amendement, het is een totaalplaatje. Tegelijkertijd kiest de SP ervoor om niet te bezuinigen op de WMO, om meer geld over te houden voor subsidies aan verenigingen, leefbaarheid en onderwijs. Ook kiezen we ervoor om de zogenaamde Klijnsmagelden te gebruiken waar ze voor bedoeld zijn: armoedebestrijding. Het college heeft deze extra Rijksuitkering snel ingepikt om de gaten in de begroting mee te dichten, maar dat geld is bedoeld om mensen zoals mevrouw T. een beetje te helpen, zeker als ze kinderen hebben. De SP wil het geld daar ook voor inzetten.

Voorzitter, de SP vindt dat de gemeente zeker ook in eigen vlees moet snijden. Je kan het niet maken om overal op te bezuinigen, behalve op jezelf. Maar in de begroting staan een paar voorstellen waar wij echt niet mee kunnen leven: De notulen van de gemeenteraad worden afgeschaft en het budget van de rekenkamer gekort. Dat is leuk bedacht door het college: als je dat uitvoert wordt het lastiger voor de gemeenteraad om het college te controleren. Je neemt je eigen waakhond zijn tanden af. Dat gaan we dus niet doen. De SP vindt het wel een prima idee om het aantal burgerraadsleden te verminderen van 3 naar 1 per fractie.

Zwembad het Wedde houden wij graag open. Zwemmen is een belangrijke vaardigheid in Nederland Waterland en Voorschoten moet de gelegenheid houden om zwemles te volgen. Ook vervult het zwembad een belangrijke maatschappelijke functie. Ouderen komen er veel sporten, wat zowel voor hun welzijn als voor  sociale contacten erg belangrijk is. Wij dienen daarom samen met andere partijen een motie in om een taskforce zwembad op te richten. Wat de SP betreft kijkt die taskforce nadrukkelijk naar de mogelijkheden om schoolzwemmen opnieuw in te voeren. Dat is niet alleen belangrijk in het bewegingsonderwijs en om zeker te weten dat alle kinderen zwemvaardig zijn, maar het kan de exploitatie van het zwembad ook helpen, omdat overdag niet veel gezwommen wordt.

Voorzitter, politiek is een kwestie van kiezen. De vraag waar je geld vandaan haalt en waar je het aan uitgeeft is altijd een keuze. Ook in deze begroting zijn keuzes te maken. Het is goed mogelijk om een begroting te maken die een positief saldo heeft van 2018 tot en met 2022 en voldoende overhoudt om de reserves aan te vullen. Ons amendement valt ruim binnen de piketpaaltjes die deze gemeenteraad op 6 juli op verzoek van het college heeft geslagen: een verdeling tussen snijden in de kosten en verhogen van de opbrengsten van 50/50 en het gebruiken van bezuinigingen in schil 2 om pijnlijke maatregelen in schil 1 te schrappen. Zo is de begroting elk jaar ruimschoots positief, wordt er voldoende gereserveerd om de financiële positie te versterken en blijft er toch nog iets over van Voorschoten. Daar kan de provincie toch moeilijk tegen zijn?

Voorzitter, als afronding zou ik mevrouw T. nog eenmaal in herinnering willen roepen. Gaat Voorschoten haar problemen echt afwentelen op mensen zoals zij? Of kiezen we voor een solide begroting met ruimte voor goed beleid. De keuze is aan deze raad.

 

U bent hier